loading... - платформа пайдаланушылары
Бизнес пен азаматтарға арналған
цифрлық платформа
loading...
платформа пайдаланушылары
arrow-l

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ
2023 жылғы 18 қыркүйектегі № 519
бұйрығымен бекітілген

Тіркеу ақпараттық жүйесі qoldau.kz веб-порталын
пайдалану құқықтары туралы үлгі пайдаланушы келісімі

1. Келісімнің мәні

Осы Тіркеу ақпараттық жүйесі qoldau.kz веб-порталын (бұдан әрі-Портал) пайдалану құқықтары туралы үлгі пайдаланушы келісімі (бұдан әрі - Келісім) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес қосылу шарты болып табылады және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қарауындағы жарғылық капиталына мемлекеттің 100% қатысуымен «Ақпараттық-есептеу орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Тіркеуші) мен Порталды пайдаланушы (бұдан әрі - Пайдаланушы), бұдан әрі бірлесе отырып «Тараптар» деп аталатындар, арасындағы өзара қатынастарды реттеуге арналған.

Пайдаланушы Порталда тіркелген және оның және/немесе Тіркеушінің қызметтерін пайдаланатын кез келген жеке (жеке кәсіпкер) немесе заңды тұлға болып табылады.

Осы Келісім жария офертасы болып табылады. Порталға және оның ақпараттық сервистеріне (бұдан әрі – сервистер) қол жеткізе отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің барлық шарттарына қосылған және қабылдаған болып есептеледі.

2. Жалпы ережелер

2.1. Портал тіркеу ақпараттық жүйесімен байланысты Тіркеушінің ақпараттық және интерактивті қызметтерін алу үшін бірыңғай қол жеткізу нүктесі болып табылады.

2.2. Порталда тіркелу және оны пайдалану Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын қабылдаған және сақтаған жағдайда жүзеге асырылады. Порталға кіре отырып, оның сервистерін пайдалана отырып, Пайдаланушы сол арқылы осы Келісімнің шарттарымен және ережелерімен келіседі. Порталда тіркелу тегін және ерікті болып табылады.

2.3. Келісім шарттары, егер Порталға қол жеткізу Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жүзеге асырылса, сондай-ақ егер қол жеткізу Порталдың ашылуына әкелетін сілтеме бойынша жүзеге асырылса да қолданылады. Порталды әкімшілендіруді Тіркеуші жүргізеді, оның ішінде Порталда ақпарат орналастыруды және алмасуды жүзеге асыруға уәкілетті.

2.4. Осы Келісімді Тіркеуші қандай да бір арнайы хабарламасыз өзгерте алады.

2.5. Пайдаланушы енгізілген өзгерістермен келіспеген жағдайда ол Порталға және оның сервистеріне кіруден бас тартуға және Портал мен оның сервистерін пайдалануды тоқтатуға құқылы.

2.6. Пайдаланушы осы Келісімге қол қоя отырып, өзінің дербес деректерін, коммерциялық құпиясын және заңмен қорғалатын өзге де құпия мен ақпаратын Тіркеушіге жинауға, өңдеуге, сақтауға, түсіріп алуға және пайдалануға жазбаша келісімін береді.

Сондай-ақ, Пайдаланушы мемлекеттік кірістер органының салық құпиясын құрайтын, оның ішінде «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 30-бабына сәйкес жазылған және алынған электрондық шот-фактуралар туралы мәліметтерді Порталға сервистерді пайдалану мақсатында жіберу үшін ашуға келісім береді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Тіркеуші:

3.1.1. Пайдаланушының енгізілген деректерінің дұрыстығын, оның ішінде мемлекеттік органдарға және өзге де ұйымдарға жүгіну жолымен тексеру қажет болған жағдайда;

3.1.2. Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда Пайдаланушыны тіркеуден бас тарту, Пайдаланушының есептік жазбасын жою немесе бұғаттау жағдайда;

3.1.3. осы Келісімнің 4-тармағының 4.6, 4.7 және 4.8-тармақшаларында көзделген негіздер бойынша Пайдаланушыға Порталға қол жеткізуді беруді тоқтатуға;

3.1.4. Пайдаланушыға ақпараттық сипаттағы хабарламаны SMS-хабарламалар және/немесе PUSH-хабарламалар форматында жіберуге;

3.1.5. Пайдаланушының сенімді тұлғасы ретінде оның жеке деректерін (коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді) алу үшін, оның ішінде жеке деректерге қол жеткізуді бақылаудың мемлекеттік және мемлекеттік емес сервистерін пайдалана отырып, қауіпсіздік токенін алуға құқылы.

3.2. Пайдаланушы:

3.2.1. Порталды пайдалану бөлігінде Тіркеушіден консультациялық және практикалық көмек алуға;

3.2.2. қызметтер/сервистерге ақы төлеу үшін Порталдағы жеке шотыңыздың балансын толтыруға құқылы.

3.3. Тіркеуші:

3.3.1. Порталдың және оның сервистерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;

3.3.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы туралы жеке ақпаратты (дербес деректерді) таратпауға міндетті.

3.4. Пайдаланушы:

3.4.1. Портал қызметтерін және оның сервистерін алу үшін:

1) ЖСН (жеке тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін) немесе БСН (заңды тұлғалар үшін) болуы;

2) тіркелу кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы берген қолданыстағы электрондық цифрлық қолтаңбаның (бұдан әрі - ЭЦҚ) болуы;

3) тіркелу рәсімінен өтуі.

3.4.2. Тіркеушіге Порталда тіркелу нысанында немесе оның сервистерін пайдалану кезінде ұсынылатын тармақтар бойынша нақты және толық ақпарат беруге;

3.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе халықаралық құқық нормаларын, оның ішінде зияткерлік меншік, авторлық және/немесе сабақтас құқықтар саласындағы нормаларды, сондай-ақ Порталдың және оның сервистерінің қалыпты жұмысын бұзуға әкеп соғатын немесе әкеп соғуы мүмкін кез келген іс-қимылдарды бұзушы ретінде қаралуы мүмкін іс-әрекеттер жасамауға;

3.4.4. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары мен жалпы қабылданған мораль мен адамгершілік нормаларына қайшы келетін Порталда және оның сервистерінде Пайдаланушының түсініктемелері мен өзге де жазбаларына жол бермеуге;

3.4.5. Порталда жұмыс істеген кезде өзін басқа тұлға ретінде көрсетпеу, құрамында вирустар немесе басқа зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету бар материалдарды пайдаланбау, ақпарат тасығыштарда қолжетімділік парольдерін жазбау, алынған қолжетімділік идентификаторларын үшінші тұлғаларға бермеу, өзінің ЭЦҚ пайдалануға;

3.4.6. Порталды және Порталда алынған ақпаратты терроризм, экстремизм, ұлтаралық алауыздықты қоздыру мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған өзге де мақсаттарда пайдаланбауға міндетті.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Келісім тараптарының барлығына немесе біреуіне зиян келтіруге әкеп соққан осы Келісімнің шарттары бұзылған жағдайда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

4.2. Тіркеуші Тіркеушіге байланысты емес себептер бойынша немесе Порталға және оның сервистеріне қызмет көрсету бойынша жоспарлы немесе жоспардан тыс іс-шаралар жүргізілген жағдайда туындаған Портал мен оның сервистерінің жұмысындағы техникалық уақытша іркілістер мен үзілістер үшін жауапты болмайды.

4.3. Тіркеуші байланыс желілерінің жұмысындағы уақытша іркілістер мен үзілістерге, өзге де ұқсас іркілістерге, сондай-ақ Пайдаланушы Порталға және оның сервистеріне қол жеткізуді жүзеге асыратын компьютердің, мобильді байланыс құрылғысының ақаулары үшін жауапты болмайды.

4.4. Тіркеуші басқа Пайдаланушылардың және Портал мен оның сервистерінің кез келген басқа қатысушыларының әрекеттері үшін Пайдаланушы алдында жауап бермейді.

4.5. Тіркеуші жоғалған пайданы, пайдаланудан келтірілген залалды, деректердің жоғалуын немесе басқа да материалдық емес шығындарды, беделге нұқсан келтіруді және одан туындайтын өзге де залалды қоса алғанда, кез келген тікелей, жанама залал үшін жауапты болмайды:

1) Пайдаланушылардың Порталды және оның сервистерін пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігі;

2) Тіркеушінің келісім шарттарын өзгертуі.

4.6. Пайдаланушы Порталда тіркелу кезінде ұсынылатын деректердің дұрыстығына, сондай-ақ Порталды пайдалану процесінде деректерді уақтылы жаңартпағаны және түзетпегені үшін толық жауапты болады.

4.7. Пайдаланушы Тіркеушімен жасалған өзге де шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін толық жауапты болады. Мұндай бұзушылықтар туындаған жағдайда (Тіркеушімен жасалған өзге де шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамау не тиісінше орындамау) Тіркеуші Пайдаланушыға Порталға қолжетімділік беруді тоқтатуға құқылы

4.8. Пайдаланушы өзі туралы анық емес мәліметтерді беру, сондай-ақ Порталда тіркеуге және оның сервистерін пайдалануға байланысты өз деректері мен ЭЦҚ-ны үшінші тұлғаларға бергені үшін туындаған барлық тәуекелдер мен ықтимал залалды өзіне алады.

5. Басқа

5.1. Портал және/немесе Тіркеуші Пайдаланушыға басқа келісімдермен реттелетін ақылы негізде қосымша қызметтер көрсету құқығын өзіне қалдырады.

5.2. Осы Келісім Пайдаланушыны Порталда тіркеген сәттен бастап күшіне енеді және үш жыл қолданылады.

Үш жыл өткеннен кейін осы Келісім жаңа мерзімге жасалады.

Мен ережелер мен шарттармен таныстым және оларды сол күйінде қабылдаймын, соның ішінде Келісімге кейіннен енгізілген барлық өзгерістермен және толықтырулармен.

Пайдаланушының ЭЦҚ деректері.

Пайдаланушының ЭЦҚ-мен қол қою күні мен уақыты.

Басты

Кіру

Қызметтер

Меню